poniedziałek, 19 grudnia 2016

Pieczenie pierniczków....


               Grupa "Starszaków" została zaproszona do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małdytach. Dzieci zwiedziły nowy obiekt, poznały pracownie w których powstają wspaniałe rękodzieła. Miały możliwość wykonania samodzielnie pierniczków. Z radością udekorowały własne ciasteczka, po czym nastąpiła degustacja...

piątek, 9 grudnia 2016

Świąteczny konkurs plastycznyGrupa "Starszaków" przygotowała prace plastyczne na świąteczny konkurs organizowany przez GOKiS. Zapraszamy na fotorelację:Zajęcia otwarte dla Rodziców


W grupie "Starszaków" odbyły się zajęcia otwarte. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności oraz pochwaliły się zdobytą wiedzą. Następnie razem z rodzicami wykonały zakładki do książek.niedziela, 27 listopada 2016

Na sportowo....


Nasi mali sportowcy...

Światowy Dzień Pluszowego Misia 2016

Grupa "Starszaków" bardzo wesoło i hucznie obchodziła Święto Pluszowego Misia. Dzieci bawiły się przy muzyce w zabawy misiowe, wykonały prace plastycznie oraz ułożyły treść i wykonały ilustracje do własnej bajeczki "Smutny, mały miś". Nie obyło się bez słodkości. Starszaki osobiście upiekły " małe co nieco". Odbyła się również misiowa sesja zdjęciowa. Przedszkolaki dokonały przeglądu literatury o tematyce misiowej i zorganizowały wystawę książek. Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem oraz projekcją misiowych filmów. czwartek, 3 listopada 2016

"Moje małe miejsce na ziemi" - koncert muzyczny

                Muzycy z Filharmonii Olsztyńskiej zapoznali dzieci z muzyką i tańcami, które królowały na dworach, w pałacach.
Był to taniec: menuet, walc, polonez oraz polka. Na koniec jeden z muzyków odtańczył z dziećmi współczesny taniec "kaczuchy". Wszystkim bardzo podobał się występ. Nie jestem sam, ja książkę mam...Gimnazjaliści odwiedzili naszych przedszkolaków. Przeczytali im opowiadania "Z życia przedszkolaka" oraz nauczyli nas zabawy ze śpiewem "osiołek".
wtorek, 1 listopada 2016

Moje małe miejsce na ziemi...

                  Grupa "Starszaków" zwiedziła wystawę fotograficzną pt. "W naturze",  zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Fotografie wykonane zostały przez artystów fotografików naszego województwa a przedstawiały  rośliny i zwierzęta występujące na Warmii i Mazurach...

Moje małe miejsce na ziemi...

               Wypełniając wymogi ministerialne nałożone na przedszkola,  grupa "Starszaków" realizuje kolejny projekt edukacyjny, tym razem o treściach regionalnych pt. " Moje małe miejsce na ziemi". Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z projektem i ewentualnego wsparcia naszych działań...PROJEKT EDUKACJI REGIONALNEJ
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1
W MAŁDYTACH

MOJE MAŁE MIEJSCE NA ZIEMI”
Ojczyzna przedszkolaka jest blisko,
na wyciągnięcie ręki - to ulica, dom, podwórko”
Tadeusz Różewicz

Opracowanie: Dorota Smerecka
                       Renata Nadolska


ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt przeznaczony jest dla dzieci od 5 lat do 6 lat. Ma za zadanie rozbudzenie u dzieci poczucia przynależności narodowej oraz znajomości kultury i historii własnego kraju. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Poznanie kultury własnego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Regionalizm wyzwala prawdziwe umiłowanie własnej okolicy, zainteresowanie jej tradycją, kulturą, przeszłością, troską o teraźniejszość i przyszłość. Współczesny świat na nowo odkrywa wartości społeczności lokalnych i ich bogactwo kulturowe. Edukacja regionalna jest powiązana z dziejami miejscowości, regionu, w którym dziecko się urodziło, wychowuje i żyje, ma rodzinę, kolegów, przyjaciół. Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Wiek przedszkolny to czas, kiedy dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznanie tego, co je otacza. Dziecko przez całe życie pamięta fakty z dzieciństwa, chłonie i zatrzymuje w sobie to czego nauczyło się w najmłodszych latach, i tylko wcześnie podjęte kroki edukacyjne z zakresu przekazania dziedzictwa kulturowego sprawią, że dziecko poznając obce kraje będzie potrafiło docenić piękno swojego kraju (cudze chwalicie, swego nie znacie). Należy uświadamiać dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością, dają poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności. Tradycje, zwyczaje i sztuka ludowa są częścią historii i kultury narodowej, poznanie jej jest jednym z elementów, który ma wpływ na budzenie świadomości narodowej. Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Człowiek otwarty, dobrze znający swoje korzenie lepiej zrozumie inne kultury, będzie bardziej tolerancyjny. Mamy nadzieję, że dzieci, które pokochają swoją miejscowość i okolice, jako dorośli będą działać na rzecz rozwoju swojego miasta, a nie będą wyjeżdżać z przekonaniem, „że w moim mieście nie ma przyszłości”. Istotne jest aby dzieci wiedziały coś więcej o swoim mieście, nie tylko to gdzie można kupić lody. Ważne jest także uświadomienie rodzicom znaczenia edukacji regionalnej i zaangażowanie ich w realizację programu. W czasach, gdy wszyscy żyjemy w jednej wielkiej globalnej wiosce, szczególnie ważne jest żeby dzieci poznały swoje małe miejsce na ziemi.
Ważnym elementem realizacji projektu jest współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym. Dziecko zaczyna swoje poznawanie od doświadczeń osób najbliższych, swojej rodziny. Rodzice jako pierwsi mają możliwość wprowadzenia dziecka w piękny świat tradycji i kultury naszego regionu. Od nich w dużym stopniu zależy czy obudzą w dziecku szacunek i miłość do otaczającego je środowiska i regionalnej tradycji. Dlatego treści dotyczące edukacji regionalnej powinny być realizowane w ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka. Program zakłada zapraszanie do przedszkola dziadków oraz włączanie rodziców w zajęcia przedszkolne.
Program „Moje małe miejsce na ziemi” ma wyposażyć dzieci w wiedzę umożliwiającą im rozumienie i interpretowanie zjawisk kulturalnych, przygotować do świadomego odbioru kultury, wzbogacać osobowość oraz rozbudzić szacunek dla narodowego dziedzictwa kulturowego, rozwinąć zainteresowania własnym regionem. Projekt ma na celu również kształtowanie u dzieci przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. Ważną rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel, który przejawiając zaciekawienie światem łatwiej zachęci dzieci do poznawania kultury, rozbudzi zainteresowanie miastem, regionem, ojczyzną. Pomoże dziecku w zdobywaniu doświadczeń, co wpłynie na większą wartość i trwałość zdobytej w ten sposób wiedzy. Przy realizacji projektu zamierzamy współpracować z Urzędem Gminy w Małdytach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Małdyckiej „Czulpa”, ZHP Małdyty, Stowarzyszenie „Mauda”, Klub Seniora „Złota jesień”, Gimnazjum w Małdytach, SP w Małdytach, OSP Małdyty, TPD, PS w Dobrocinie, Poczta Polska, Gospodarstwo rolne p. Witkowscy, gospodarstwo pasieczne p. Smerecki, Leśnictwo „Zamczysko”.


Temat: MOJE MAŁE MIEJSCE NA ZIEMI”


CELE GŁÓWNE
Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi Warmi i Mazur oraz Polski.
Kształcenie poczucia przynależności regionalnej i narodowej.
Wszechstronny rozwój osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie.
Kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania innych kultur regionalnych.
Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości lokalnej. • Poszerzanie zasobu słownictwa związanego z tematyką regionalną.
Kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi, rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi, kultury i języka.
Budzenie miłości do miejsca zamieszkania.
Uwrażliwienie na piękno Warmii i Mazur oraz Polski.CELE SZCZEGÓŁOWE
Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodziną miejscowością, regionem oraz krajem.
Kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym.
Poznanie historii i specyfiki regionu w połączeniu z tradycjami własnej rodziny.
Budzenie zainteresowania miejscem, w którym się urodziło i żyje.
Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez prowadzenie rozmów z dziadkami i rodzicami na temat przeszłości.
Wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury własnych przodków.
Budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu i elementów folkloru.
Ukazanie piękna sztuki ludowej: tańca, muzyki, haftu, stroju ludowego różnych regionów Polski.
Wyrabianie współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
Wyrabianie szacunku dla języka i symboli narodowych.
Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości.
Dostarczanie dzieciom możliwości do czynnego uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach.
Zapoznanie z wytworami ludzi kultywujących tradycje ludową.
Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną.
Zapoznanie z miejscem zamieszkania, z jego nazwą, charakterystycznymi budynkami i obiektami.
Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się wobec innych i w miejscach publicznych.
Dostrzeganie specyfiki kulturowej, historycznej i przyrodniczej najbliższego otoczenia.
Zdobywanie wiedzy dotyczącej sławnych ludzi związanych z gminą Małdyty.
Nabywanie poczucia przynależności narodowej.TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Założenie projektu edukacji regionalnej jest to, aby realizacja treści regionalnych miała swój początek już w przedszkolu. Ma to swoje odzwierciedlenie w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która zobowiązuje nauczycieli do stwarzania okazji umożliwiających poznanie dziecku rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez przyswajanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej oraz poznanie dzieł kultury. W wieku przedszkolnym przyswajanie zagadnień edukacji regionalnej należy rozpocząć od umożliwienia dziecku przeżywania treści dotyczących własnego regionu i jego dziedzictwa w formach bliskich dziecku, związanych z jego środowiskiem rodzinnym i specyfiką regionu. Dziecko początkowo poznaje przeszłość swojej rodziny, w niej odnajduje to co najpiękniejsze i co należy zachować w pamięci. Uczy się szacunku dla przeszłości i tradycji rodzinnych.
Następnie program zakłada poznanie historii swojej miejscowości. Dopiero kiedy dziecko pozna swoje najbliższe środowisko możemy wprowadzać pojęcia szersze takie jak region, ojczyzna.

Treści programowe zostały podzielone na następujące obszary:
 1. Ja i moja rodzina.
 2. Moje przedszkole.
 3. Moja miejscowość.
 4. Mój region: Warmia i Mazury.
 5. Mój kraj: Polska.
  Projekt zawiera również treści ekologiczne, które są nierozłącznie związane z edukacją regionalną. Zapoznając dzieci z regionem nie można zapomnieć o pięknie otaczającej nas przyrody, która jest jego częścią, często bardzo charakterystyczną, nadającą szczególny charakter regionowi.
Lp.
Zadanie
Termin
Uwagi
1.


2.
3.


4.


5.


6.
Droga do przedszkola-spacer po Małdytach, zapoznanie dzieci z charakterystycznymi punktami: sklepy, Urząd Gminy, parking, skwer przy UG, nazwy ulic, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia, szkoły.


Spacer na pobliskie jezioro, sprzątanie terenu przy jeziorze oraz przystani.


Oglądanie wystawy rzeźb z drewna, wykonanych przez artystów Warmi i Mazur.
Spacer do pobliskiego parku.


Udział przedszkolaków w „X Memoriale im.W. Nalewajko XX-lecie UKS Shizoku” zorganizowanym przez Gimnazjum w Małdytach.


Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.


Wrzesień

7.


8.
9.
„Śladami naszych przodków-poszukiwanie skarbu”- gra terenowa, szukanie skarbu w pobliskim lesie.
Zwiedzanie wystawy fotografii przyrodniczej: „W naturze”.


Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.


Październik
9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.
16.
17.
18.


19.
- Historia odzyskania niepodległości przez Polskę.


-„Kto Ty jesteś” cała grupa uczy się wiersza,


- wykonanie kotylionów na Dzień Niepodległości,


-prace plastyczne o tematyce patriotycznej,


-przegląd znanych pieśni patriotycznych,


Polska – stolica, herb państwa, hymn, położenie na mapie, rzeki, góry, morze, regiony, rośliny chronione.
-zapoznanie z godłem Polski i związaną z nim legendą,


-przypomnienie znanych legend polskich.
Poczet władców polskich- pokaz, kolorowanki.Urząd Gminy-zwiedzanie budynku, spotkanie z Panem Wójtem, oglądanie budynku z zewnątrz.


Andrzejki- tradycje i obrzędy.


Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.
Listopad
20.
21.
22.
23.


24.
25.


Drzewo genealogiczne mojej rodziny – praca metodą projektów z rodzicami.
Rodzice z dziećmi wykonują pracę w domu albo w przedszkolu, dzieci prezentują nazywając członków rodziny.
Gdzie pracują moi rodzice? - odwiedziny rodziców w ich miejscach pracy: urząd gminy, sklep, piekarnia, warsztat samochodowy, gospodarstwo rolne itp.


Święta Bożego Narodzenia mojego dzieciństwa- spotkanie z seniorem.


Tradycje Bożego Narodzenia- zajęcia dydaktyczne.


Jasełka w przedszkolu- wystawienie spektaklu dla rodziców.


Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.
Grudzień
26.


27.


28.
29.


30.
31.


Stroje ludowe w Polsce- prezentacja, kolorowanki.


Polskie tańce narodowe- zabawy taneczne.


Znane osobistości pochądzące z naszej gminy i województwa: Immanuel Kant, Feliks Nowowiejski, Irena Kwinto, Maria Zientara- Malewska, aktorzy, piosenkarze.


Znani w świecie Polacy:pokaz , rozmowa, kolorowanki.
Dzień Babci i Dziadka – spotkanie w przedszkolu z seniorami rodzin.


Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.
Styczeń
32.
33.


34.
35.


36.
Krajobraz rodzinny – nazwy jezior, rzek, charakterystyczne miejsca, rezerwaty.


Małdyty i inne pobliskie miejscowości na mapie, stare nazwy.
Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.


Wystawa książek o regionie (albumy, przewodniki),


Polscy znani sportowcy-prezentacja, rozmowa o słynnych polskich sportowcach.


Luty
37.


38.


39.
Ogłoszenie Przedszkolnego Konkursu Fotograficznego „Moje miejscowość” – do konkursu można zgłosić od 1 do 3 zdjęć drogą email-ową. Urządzenie wystawy fotografi, następnie wykonanie albumu „ Moja mała ojczyzna”.).
Legenda o Łynie- czytanie, przezentacja multimedialna.
Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.
Marzec
40.
41.
42.


43.
44.


Zapoznanie dzieci postacią M. Zientary – Malewskiej, z jej poezją i legendami.


Wielkanoc mojego dzieciństwa- spotkanie z seniorem.


Rajd rowerowy po okolicy.


Konkurs plastyczny „Mój dom-moja ojczyzna”.
Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.


Kwiecień
45.
46.


47.
48.


49.
50.


51.
Rozmowa o barwach narodowych. Symbole narodowe.

Stolica Polski – Warszawa


Najpiękniejsze miasta polskie- prezentacje, kolorowanki.


Gmina Małdyty- pobliskie miejscowości, logo Małdyt, zabytki, pomniki przyrody).
Poznajemy herb Morąga i Olsztyna oraz związane z nimi legendy.


Poznajemy Irenę Kwinto i i legendy Warmi.


Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.


Maj

52.
53.


54.
55.


56.


57.


58.
59.


Wycieczka do Buczyńca- glądanie pochylni i przeciąganie statków po trawie.


Występy sceniczne dzieci na „Scenie Amatora” organizowanym przez GOKiS w Małdytach.
-„Jak dawniej bywało” oglądanie zbiorów p. Smereckich w Zajezierzu.


-Zajęcia plastyczne-czym się dawniej zajmowano?
(malowanie na szkle, na płótnie, wyszywanie, tkanie na krosnach itp.)


Wycieczka autokarowa po gminie Małdyty              ( miejscowości, w których mieszkają przedszkolaki).


Przedszkolny Konkurs Recytatorski: „Myśląc ojczyzna „,
Wręczenie dyplomów „Małego przewodnika Warmi-Mazur”.


Spotkanie z muzyką – koncert Filharmonii Olsztyńskiej.


CzerwiecOczekiwane rezultaty:

 • pogłębienie relacji łączących dziecko z jego rodziną miejscowością, regionem oraz krajem.
 • dziecko kultywuje tradycje w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym.
 • poznało historię i specyfikę regionu w połączeniu z tradycjami własnej rodziny.
 • dziecko interesuje się miejscem, w którym się urodziło i żyje.
 • wzmocni się więź uczuciowa z rodziną poprzez prowadzenie rozmów z dziadkami i rodzicami na temat przeszłości.
 • przejawia przywiązanie do rodzinnego krajobrazu i elementów folkloru.
 • doceniaj piękno sztuki ludowej: tańca, muzyki, haftu, stroju ludowego różnych regionów Polski.
 • staje się współodpowiedzialne za najbliższe otoczenie.
 • przejawia szacunek dla języka i symboli narodowych.
 • stało się wrażliwe na piękno przyrody.
 • aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnej miejscowości.
 • czynnie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach.
 • przejawia postawy patriotyczne związane z tożsamością regionalną.
 • zna miejsce zamieszkania, jego nazwę, charakterystyczne budynki i obiekty.
 • zna symbole lokalne i narodowe.
 • zachowuje się kulturalnie wobec innych i w miejscach publicznych.
 • potrafi wymienić sławnych ludzi związanych z gminą Małdyty.
 • nabyło poczucie przynależności narodowej.Zakończenie projektu:

 • fotorelacja na blogu i facebooku przedszkola;
 • wystawa fotograficzna, plastyczna
 • wystawa drzew genealogicznych
 • wręczenie dyplomów „Małego przewodnika Warmii i Mazur”.sobota, 22 października 2016

"Poszukiwanie skarbu"


Grupa "Starszaków" otrzymała z Francji tajemniczy list. Przodek właścicieli pobliskiego pałacu zdradził w nim  swoją rodzinną tajemnicę. Powierzył ją naszym przedszkolakom i poprosił o odnalezienie skarbu, który został zakopany gdzieś na terenie Małdyt. Mapy i wskazówki do "skarbu" również zostały ukryte w różnych tajemniczych miejscach. Przedszkolaki poważnie potraktowały swoją misję i ruszyły na poszukiwania. Zapraszamy na fotorelację...Menu sportowca...
Sok owocowo-warzywnywtorek, 18 października 2016

Dzień Edukacji NarodowejNie jestem sam, ja książkę mam...


Grupa starszaków ma już prawdziwą "Wypożyczalnię". Dzieci są szczęśliwe i bardzo chętnie wypożyczają książeczki.  Okazuje się, że oprócz rodziców i starsze rodzeństwo zajmuje się wieczornym czytaniem  naszym wychowankom. Bardzo się z tego cieszymy!!!